2022-10-02 20:41:05 ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม ระบบสารสนเทศ MIS http://122.154.57.115/mis

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา ๖ วรรคสี่ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขทุกด้าน สอดคล่องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องมีจิตสํานึกในหน้าที่ กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย ปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

อำนาจและหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอำเภอ และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

มุมดาวน์โหลด

เรื่อง แบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแบบองค์รวม
เรื่อง ใบลงทะเบียนโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานตรวจตา,ตรวจเท้า,ตรวจสุขภาพช่องปาก,คัดกรองภาวะซึม เศร้า และประเมิน TCV risk
เรื่อง คำสั่ง สสอ.ห้วยยอด เรื่องการมอบหมายงานในความรับผิดชอบของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำสสอ.ห้วยยอด
เรื่อง แบบเสนอโครงการกองทุน ปี 2564
เรื่อง หนังสือยกเลิกวันลา
เรื่อง ใบขอย้าย
เรื่อง แบบใบลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัด
เรื่อง แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
เรื่อง แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงทำความเข...

ประกาศเจตจำนงสุจริต...

บริจาคโลหิต ๒๕ พ.ย....

โครงการพัฒนาศักยภาพอ...

โครงการรณรงค์ให้วัคซ...

PM 2.5

อบรมพัฒนาศักยภาพระบบ...

ชมรม ผอ.รพ.สต.จัดประ...

การประชุมชี้แจง ผลปร...

เครือข่ายสาธารณสุขอำ...

นิเทศงาน รอบที่1/62

หน่วย พอ.สว.ทันตะ