2024-06-19 05:27:27 ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา https://wellwishes.royaloffice.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์


อัตราค่าตอบแทน
นักวิชาการสาธารณสุข 18,000 บาท
พยาบาลวิชาชีพ 12,350 บาท

มุมดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
เรื่อง คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด แต่งตั้งทีมสนับสนุนเพื่อการประกวด รพ.สต.ดีเด่น
เรื่อง โปรแกรมปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ พกส.
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสข ว่าด้วย พกส. ฉ.4 ปี 2563
เรื่อง CPG วิธีปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา
เรื่อง CPG แนวทางการส่งผู้ป่วยไปฉีดยาต่อเนื่อง
เรื่อง คำสั่ง พี่เลี้ยงติดดาว 2563
เรื่อง ทะเบียนแลปตรวจสุขภาพประจำปี DM/HT
เรื่อง แบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแบบองค์รวม
เรื่อง ใบลงทะเบียนโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานตรวจตา,ตรวจเท้า,ตรวจสุขภาพช่องปาก,คัดกรองภาวะซึม เศร้า และประเมิน TCV risk
เรื่อง คำสั่ง สสอ.ห้วยยอด เรื่องการมอบหมายงานในความรับผิดชอบของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำสสอ.ห้วยยอด
เรื่อง แบบเสนอโครงการกองทุน ปี 2564
เรื่อง หนังสือยกเลิกวันลา
เรื่อง ใบขอย้าย
เรื่อง แบบใบลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัด
เรื่อง แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
เรื่อง แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

วันอสม 20 มี.ค.2566

ประชุมชี้แจงทำความเข...

ประกาศเจตจำนงสุจริต...

บริจาคโลหิต ๒๕ พ.ย....

โครงการพัฒนาศักยภาพอ...

โครงการรณรงค์ให้วัคซ...

PM 2.5

อบรมพัฒนาศักยภาพระบบ...

ชมรม ผอ.รพ.สต.จัดประ...

การประชุมชี้แจง ผลปร...

เครือข่ายสาธารณสุขอำ...

นิเทศงาน รอบที่1/62