สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

รางวัลและความภูมิใจ


๒๕๖๑

หน่วยงานที่มีผลงานเชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ได้สูงสุด ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒

๒๕๕๙

รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยงานที่มีผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒๕๕๙

รองชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยงานที่มีผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒๕๖๐

รางวัลอันดับ ๑ หน่วยงานที่มีผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๕๖๑

รางวัลอันดับ ๑ หน่วยงานที่มีผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑