การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

KPI:คำรับรองฯ จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๒ KPI ๒๕๖๒

ร้อยละของประชากรในทะเบียนราษฏร์ (ณ วันที่ 31ธ.ค. 61) ที...     

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการขึ้นทะเบียน (HDC:Prenatal)...     

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน ที่ได้ขึ้นทะเบียน (HDC:...     

ร้อยละของ รพ.สต ผ่านการประเมินระดับ 5 ดาว      

ระดับความสําเร็จของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณ...     

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตา...     

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัด...     

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี      

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจประเมินศักยภาพด้วย ADL      

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลื...     

จํานวนผู้สูบบุหรี่ที่ อสม. สามารถเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ...     

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลห...     

ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนประเภท Active Case      

อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่     

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีความครอบคลุมของการรับบริการวัค...     

ระดับความสําเร็จของอําเภอสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกร...     

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (...     

ร้อยละของงบประมาณ (งบดําเนินงาน) ที่เบิกจ่ายได้      

ร้อยละของรายการงบลงทุนที่สามารถดําเนินการได้แผน      

สสอ.และ รพ. ได้คะแนนผลการประเมิน ITA      

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(...     

ระดับความสําเร็จของเครือข่ายที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)...     

ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดได้รั...     

RDU.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใ...     

RDU.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหาย...     

NCD.1ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ขึ้นทะเบียน (HDC:Chro...     

NDC.2ร้อยละของผู้ป่วยความดัน ที่ได้ขึ้นทะเบียน (HDC:Chr...