สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด


ประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖          
ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖          
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน          
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด แต่งตั้งทีมสนับสนุนเพื่อการประกวด รพ.สต.ดีเด่น          
โปรแกรมปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ          
สิทธิประโยชน์ พกส.          
ระเบียบกระทรวงสาธารณสข ว่าด้วย พกส. ฉ.4 ปี 2563          
CPG วิธีปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา          
CPG แนวทางการส่งผู้ป่วยไปฉีดยาต่อเนื่อง          
คำสั่ง พี่เลี้ยงติดดาว 2563           
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พย 2563          
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ต.ค. 2563          
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุกาณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อำเภอห้วยยอด          
รายงานการประชุม คปสอ.ห้วยยอด ครั้งที่ 3/2562          
งบค่าเสื่อมปี 2563          
มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการปฐมภูมิ          
ขอเชิญร่วมเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว          
มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการปฐมภูมิ ด้านบริการเภสัชกรรม          
คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว          
คำสั่ง คปสอ.          
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี ๒๕๖๓ (ฉบับร่าง)          
การจัดทำแผนฯปี63          
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ที่ ๙ / ๒๕๖๒          
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓          
แจ้งผลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ "การแพทย์แผนไทย" ปี 2563          
ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก          
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง          
รายชื่อคณะกรรมการ ประเมินแพทย์แผ่นไทย          
CPG แนวทางการส่งผู้ป่วยจิตเวชไปฉีดยาที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)          
แนวทางการป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางยา (รพ.สต.)          
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและที่ปรึกษาด้านวิชาการทางห้องปฏิบัติการ (รพ.สต.ติดดาว)          
แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว          
บันทึกการให้คำปรึกษาสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพ (รพ.สต.ติดดาว)          
คณะกรรมการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้วยยอด          
CPG เครือข่ายสุขภาพอำเภอห้วยยอด (รพ.สต.ติดดาว)          
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน          
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข          
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชกํารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560          
คัดกรอง IO เด็กอายุ 4ปี          
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวช          
คำสั่งสสอ.ห้วยยอดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ LTC          
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอห้วยยอด          
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการ1-62          
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ประจำปี ๒๕๖๒          
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 2562 : 28 ตุลาคม 2561          
คำอธิบายตัวชี้วัด QOF 2562          
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทิศทางการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้โหราเวชศาสตร์ในยุค ๔.๐          
ขอเชิญอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ          
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต          
โครงการสร้างอาคาร รพ.สต.บ้านหนองหมอ          
ระเบียบเงินบำรุง พ.ศ.๒๕๖๑          
คู่มือการประเมิน รพ.สต.ติดดาว          
คู่มือบันทึกระบบ egp          
ร่าง Kpi ปี61          
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561          
เจตจำนงการบริหารงาน สสอ.ห้วยยอดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต