ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบลในสังกัด

กลุ่มโซนบุษราคัม

Cinque Terre

นายวิชาญ มาสังข์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผอ.รพ.สต.บ้านนาวง
Cinque Terre

นายสุทัศน์ ชูวงศ์วัฒนกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.บ้านโพธิ์โทน
Cinque Terre

นางราตรี วรรณบวร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.บ้านเหนือคลอง
Cinque Terre

นายอมรเดช ทองโอเอี่ยม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.วังคีรี

กลุ่มโซนสุวรรณ

Cinque Terre

นายจรรยา รัตนแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางดี
Cinque Terre

นายชุมพล ตันกุลโรจน์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผอ.รพ.สต.เขากอบ
Cinque Terre

นางวัลลี เถาธรรมพิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปรือ
Cinque Terre

น.ส.สุดใจ ช่วยธานี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาณงาน

ผอ.รพ.สต.บ้านพรุจูด

กลุ่มโชนมุกดา

Cinque Terre

นายประยงค์ ขวัญสิริดำรงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ท่างิ้ว
Cinque Terre

-

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผอ.รพ.สต.เขาปูน
Cinque Terre

นายวิเชียร พลสุด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ในเตา

กลุ่มโซนไพลิน

Cinque Terre

นายสุกรีย์ โตสุจริตธรรม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ผอ.รพ.สต.ลำภูรา
Cinque Terre

นางทัศนีย์ ดำปิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ปากคม
Cinque Terre

นางอุษา ทองมุกดากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ปากแจ่ม
Cinque Terre

นายวิโรจน์ อังศุวิริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ทุ่งต่อ
Cinque Terre

นางสุวิมล ว่องวรานนท์

พยาบาลวิชาชีพ

ผอ.รพ.สต.เขาขาว

กลุ่มโซนไพฑูรย์

Cinque Terre

นายชฎาภรณ์ จรประดิษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.ห้วยนาง
Cinque Terre

-

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.หนองช้างแล่น
Cinque Terre

นางนงลักษณ์ หลักขัน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยน้ำเย็น