ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มข่าว


ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้ทัวไปอัตราค่าตอบแทน
นักวิชาการสาธารณสุข 18,000 บาท
พยาบาลวิชาชีพ 12,350 บาท

ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา ๖ วรรคสี่ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติม จากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขทุกด้าน สอดคล่องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องมีจิตสํานึกในหน้าที่ กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

แบบเสนอโครงการกองทุนปี 2564 

- ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2564

นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย ปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

อำนาจและหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอำเภอ และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

นโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค แนะวิธีป้องกัน #โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ( 2019-nCoV)
🤚หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
😷ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน
❌หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด
🍲ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
🐔สวมอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

หนังสือเลขที่ ตง ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/ว๕๗๙๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หนังสือเลขที่ ตง ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

หนังสือเลขที่ ตง ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/ว๕๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง

กำหนดการ

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

การแต่งกาย
ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติชาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

องค์กรเอกชน นักเรียน/นักเรียน : เครื่องแบบหน่วยงาน

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน

บุคคลทั่วไป ชุดผ้าไทย /ชุดสุภาพโทนสีชมพู

หมายเหตุ : ขอให้หน่วงาน/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทียนไขสีชมพูหรือสีเหลืองไส้สีขาวมาด้วยคนละ ๑ เล่ม

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

การแต่งกาย

ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติชาว ไม่สวมหมวก

ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

องค์กรเอกชน นักเรียน/นักเรียน : เครื่องแบบหน่วยงาน

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน

บุคคลทั่วไป : ชุดผ้าไทย /ชุดสุภาพโทนลีเหลือง

หมายเหตุ  ขอให้หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเทียนไขสีเหลือง ไส้สีขาว มาตัวยคนละ ๑ เล่ม

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.บ้านควน อ.เมือง, จ.ตรัง 
         จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านควน อ.เมือง, จ.ตรัง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
        ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
        กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่

พื้นที่ ต.บ้านควน อ.เมือง, จ.ตรัง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป

สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด


ขอประชาสัมพันธ์ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หัวข้อเรื่อง

    -ลงทุนให้สหกรณ์

    -โฆษณาทางเน็ต

    -เจ้าหนี้นอกระบบ

    -หนูไม่รู้

    -ชำเราเด็ก

    -เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎมาย


๑. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การประยุกต์ใช้หลักการ PDCA และเทคนิควิธีการอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด
๓. การจัดการภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน
  

       ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางภูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดว่า วันที ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

. พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล

     บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด    เวลา ๐๖.๓๐ น.

การแต่งกาย

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
ประชาชน  : สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                   สุภาพสตรี 
ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนลีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาขิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด


๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

    ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด    เวลา ๐๘.๐๐ น.

การแต่งกาย

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว (ไม่สวมหมวก)
ประชาชน  : สุภาพบุรุษ ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                   สุภาพสตรี 
ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนลีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาขิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด


๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

    ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด    เวลา ๑๗.๐๐ น.

การแต่งกาย

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน  : สุภาพบุรุษ : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                   สุภาพสตรี
ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนลีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา สมาขิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

    ด้วยกรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและ งานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ การดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตรวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

โรคลมแดด (Heat Stroke) วายร้ายในหน้าร้อน

จากภาวะโลกร้อน (Global Thermal Warming) ทำให้อากาศร้อนจัดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อน ความร้อนยิ่งเพิ่มทวีคูณ ทำให้ผู้คนเกิดการเจ็บป่วยได้หลายโรค และโรคหนึ่งที่พบได้ในช่วงหน้าร้อนคือ “โรคลมแดด” หรือทางการแพทย์เรียกว่า “ฮีทสโตรค” (Heat Stroke) ปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 56 ราย 40% เสียชีวิตในบ้านพัก เพราะอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท

 สาเหตุ

โรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่เกิดขึ้น จนเกิดภาวะวิกฤต ในภาวะปกติร่างกายจะมีระบบการปรับสมดุลความร้อน เมื่อความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น จะมีขบวนการกำจัดความร้อนออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต่อมใต้สมองไฮโปทาลามัสส่วนหน้า หากสมดุลนี้เสีย จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น

การจัดกลุ่มโรค

 1. โรคลมแดดจาการออกกำลังกาย (Exertional Heat Stroke : EHS) มักพบในกลุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงมาก่อน เช่น เด็กโต วัยรุ่น นักกีฬา ทหารเกณฑ์ที่ฝึกในอากาศร้อนจัด หรือผู้ที่ออกกำลังกายหักโหมเกินไป ร่วมกับปัจจัยอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูง
 2. โรคลมแดดทั่วไป (Non-exertional Heat Stroke: NEHS) มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่ต้องรับประทานยา เบาหวาน ความดัน ผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งพบในกลุ่มที่ใช้สารเสพติด ยาคลายกล้ามเนื้อ และยานอนหลับ

 อาการของโรค

อาการสำคัญได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่ายกาย 41 องศาเซลเซียส มีเหงื่อออกในกลุ่ม EHS และไม่มีเหงื่อออกในกลุ่ม NEHS ประวัติสัมพันธ์กับอากาศร้อนขณะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย มีอาการเพ้อ ความดันเลือดลดลง การทำงานของอวัยวะต่างๆล้มเหลว กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง หมดสติ

โดยกลไกการทำงานของร่างกายหลังจากได้รับความร้อน จะมีการปรับตัวโดยส่งน้ำ หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง ตับ และกล้ามเนื้อ ทำให้ผิวหนังขาดเลือดและน้ำไปเลี้ยง จึงไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้

การช่วยเหลือเบื้องต้น

นำผู้ที่มีอาการเข้าในร่ม นอนราบ ยกเท้าสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด ถอดเสื้อผ้า ใช้น้ำเย็นประคบบริเวณ ใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ และใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อน ใช้น้ำเย็นราดลงบนตัว เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วที่สุด และรีบนำส่งโรงพยาบาล

การรักษา

โรคลมแดดเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ที่ต้องรีบให้รักษาทันที ต้องรับคนไข้ไว้ติดตามอาการต่างๆ ในโรงพยาบาล อย่างน้อย 48 ชั่วโมงในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยรักษาดังนี้

 1. ลดอุณหภูมิร่างกายลง โดยค่อยๆอุณหภูมิลงมาที่ 39 องศาเซลเซียส ไม่ต้องการลดให้ลดเร็วเกินไป โดยพ่นละอองน้ำ ใช้น้ำอุ่น ร่วมกับเปิดพัดลมเป่า จะช่วยระบายความร้อนได้ดีทีสุด ปลอดภัยกว่าการจุ่มลงในน้ำผสมน้ำแข็ง ซึ่งทำให้เกิดการหนาวสั่น เส้นเลือดหดตัวทำให้ความร้อนยิ่งเพิ่มขึ้น
 2. การลดความร้อนวิธีอื่นๆ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแต่ยังสามารถทำได้ เช่น การใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหาร ช่องท้อง และทวารหนัก แล้วทำการล้างด้วยน้ำเย็น การใช้ออกซิเจนเย็น
 3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือด การให้สารน้ำอย่างพอดี ถ้าพบว่ามีการสลายกล้ามเนื้อ มีเลือดออกในปัสสาวะ อาจต้องให้สารน้ำมากขึ้น และต้องเฝ้าระวังการ จดบันทึกการขับถ่ายปัสสาวะ
 4. แก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือด หากพบว่ามีภาวะน้ำตาลต่ำ
 5. เฝ้าระวังการผิดปกติของระบบต่างๆ และรีบแก้ไขทันที

 การป้องกัน

 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้ได้ 2 ลิตร/วัน
 2. หลีกเลี่ยงอากาศร้อน ถ่ายเท ไม่สะดวก หากร้อนมากควรพยายามลดความร้อน โดยอาบน้ำ เปิดแอร์ เปิดพัดลม
 3. ไม่ควรออกกำลังกายหักโหม หากรู้สึกเหนื่อยมากควรรีบพัก ทันที ควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังออกกำลังกาย
 4. สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี
 5. หากต้องทำงานกลางแจ้งควรสวมหมวกป้องกัน หรือเตรียมตัวออกกำลังกายกลางแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ร่างกายชินกับสภาพอากาศร้อน
 6. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาบางชนิดที่เพิ่มความร้อนให้ร่างกาย

กระทรวงต่างประเทศขอเชิญหน่วยงานรัฐ ร่วมประดับธงชาติและสัญลักษณ์อาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม ...http://discipline.ops.moph.go.th/

Happinometer ข้อมูลเพิ่ม คลิกที่นี่


 ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ระบบ Happinometer มีปัญหาเรื่องการสมัครเข้าใช้งานระบบ ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงขยายเวลาการทำแบบประเมินความสุข

จนถึง ๑๔ ก.พ. ๖๒ ผ่าน ทาง QR-Code


ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562


ไฟล์เอกสารตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562

            เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๒ ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อเผยแพร่ให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ในสังกัดนี้ได้ทราบโดยทั่วกัน
ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธาน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประชาสัมพันธ์รับสมัคร จิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานจิตอาสาทั้งในกรณีปกติและโอกาสสำคัญต่างๆ นั้น
ประชาสัมพันธ์ การสมัครโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลและข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่งและต้องรอผลการอนุมัติอีก 15 วัน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง รวมจำนวน 213 แห่ง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ภายใต้แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” เผย 1 ใน 3 ของเด็กจมน้ำเสียชีวิตแต่ละปีเกิดในช่วงปิดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ส่วนปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ที่ผ่านมา พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง 254 ราย สาเหตุเกือบครึ่งเกิดจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม พร้อมเตือนผู้ปกครองดูแลเด็กใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง หมายเหตุ รูปไม่เกี่ยวกับข่าว
กรมควบคุมโรค เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า หลังข้อมูล 2 เดือนมีสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงกว่าปีที่แล้ว 1.5 เท่า แนะประชาชนหากถูกกัด ข่วน เลีย ให้รีบ “ล้างแผล ใส่ยา หาหมอ และฉีดวัคซีนให้ครบตามแพทย์นัด” พร้อมทั้งสั่งการหน่วยงานเร่งค้นหา ติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรคทุกรายให้มารับวัคซีนให้ครบ 100% นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของไทยขณะนี้ยังเป็นที่น่ากังวลอยู่ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีการตรวจพบสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์รายงานว่าปี 2561 เพียง 2 เดือนพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 2 ราย ขณะนี้มีการตรวจพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 251 ตัว ซึ่งสูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า โดยพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อมากที่สุดกว่าร้อยละ 90 นอกนั้นพบในแมว และโค ซึ่งมีรายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในโคเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์รายงานว่า ปี 2561 จังหวัดที่พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร กาฬสินธ์ และอำนาจเจริญ ตามลำดับ โดยสาเหตุที่ทำให้ยังมีสัตว์ติดเชื้อเเละมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 1.ประชาชนไม่นำสุนัข แมวไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ประชาชนปล่อยสัตว์เลี้ยงนอกบ้าน ทำให้เสี่ยงต่อการถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ 3.ประชาชนขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ เช่น เมื่อถูกลูกสุนัข ลูกแมวกัด ข่วน เลีย ก็มักจะคิดว่าไม่เสี่ยง และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัข-แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแลเพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเมื่อประชาชนถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลโดยใช้สบู่และน้ำสะอาดล้างบริเวณบาดแผลหลายๆ ครั้งอย่างเบามือ ใส่ยา โดยทาหลังจากการล้างแผลและซับให้แห้ง กักหมา 10 วัน จากนั้นให้รีบมาพบแพทย์เพื่อพิจารณาการตัดสินใจรับวัคซีนหรือไม่ และต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามนัดทุกครั้ง นพ.สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต เเละสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชน และเร่งค้นหา ติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรคทุกรายให้มารับวัคซีนให้ครอบคลุม 100 % รวมทั้งกำชับ อสม.ให้เคาะประตูบ้าน เพื่อเพิ่มค้นหา และติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคมารับวัคซีนให้ครบทุกราย สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องสัตว์แปลกหน้าที่มีอาการดุร้ายและแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยเร่งด่วน หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia) เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของสมองในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่น อาการเริ่มต้นมีไข้และอาการเป็นเหน็บ ณ ตำแหน่งสัมผัส อาการเหล่านี้ตามด้วยอาการต่อไปนี้อย่างหนึ่งหรือมากกว่า ได้แก่ การเคลื่อนไหวรุนแรง ความตื่นเต้นควบคุมไม่ได้ กลัวน้ำ ไม่สามารถขยับร่างกายบางส่วน สับสนและไม่รู้สึกตัว เมื่อเกิดอาการแล้ว จะลงเอยด้วยถึงแก่ชีวิตแทบทั้งสิ้น ช่วงเวลาระหว่างการติดต่อโรคและการเริ่มแสดงอาการนั้นปกติระหว่างหนึ่งถึงสามเดือน ทว่า ช่วงเวลานี้มีได้ตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์จนถึงกว่าหนึ่งปี เวลานี้ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไวรัสเข้าระบบประสาทส่วนกลาง

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

        เกิดจากเชื้อกลุ่ม Leptospira มักพบการระบาดในหน้าฝน หรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค สัตว์พวกนี้เก็บเชื้อไว้ที่ไต ดังนั้นเมื่อฉี่ออกมาจะมีเชื้อนี้ปนอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่า “โรคฉี่หนู” นอกจากจะพบเชื้อนี้ในหนูแล้วยังพบได้ใน สุนัข วัว ควาย การติดต่อ สัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค สัตว์พวกนี้เก็บเชื้อไว้ที่ไต ดังนั้นเมื่อฉี่ออกมาจะมีเชื้อนี้ปนอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของคำว่า “โรคฉี่หนู” นอกจากจะพบเชื้อนี้ในหนูแล้วยังพบได้ใน สุนัข วัว ควาย เชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ 2 ทางคือ

1. ทางตรง โดยการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ หรือ โดนสัตว์ที่มีเชื้อกัด

2. ทางอ้อม เช่น - เชื้อจากฉี่หนูปนอยู่ในน้ำหรือดิน แล้วเข้าสู่คนทางบาดแผล - มือสัมผัสเชื้อที่ปนอยู่ในน้ำหรือดิน แล้วเอาเชื้อเข้าทางเยื่อบุในปาก ตา จมูก - กินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป อาการที่สำคัญ มักเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 4-14 วัน (โดยเฉลี่ย 10 วัน) เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะทำให้เกิดอาการ ไข้สูงหนาวสั่น ปวดหัวรุนแรง ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่อง ขา เอว เวลากดหรือจับจะปวดมาก นอกจากนี้ยังอาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน บางรายมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย บางรายอาการรุนแรงจนกระทั่งตับวาย ไตวาย และทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด การรักษา โรคนี้รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลิน ( penicillin) เตตร้าซัยคลิน (tetracycline) สเตร็ปโตมัยซิน (streptomycin) หรือ อิริทรอมัยซิน (erythromycin) ควรได้รับยาภายใน 4-7 วันหลังเกิด อาการ และควรได้รับน้ำและเกลือแร่อย่างเพียงพอ แนวทางป้องกัน 1. หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน ถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลที่ขา 2. กรณีที่ไม่มีรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ ถ้ามีบาดแผลที่ขา ให้ใช้ถุงพลาสติกสะอาดหรือวัสดุกันน้ำอื่นๆ ห่อหรือคลุมขาและเท้าหรือบริเวณที่มีบาดแผล

3. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนนานๆ เมื่อพ้นจากน้ำแล้วต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วเช็ดให้แห้งโดยเร็วที่สุด

4. สวมกางเกงกันน้ำ หรือถุงมือกันน้ำ เมื่อต้องสัมผัสน้ำ เช่นเวลาเดินย่ำน้ำ หรือช่วยสร้างทำนบกั้นน้ำ หรือ ระหว่างทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด

5. ระวังน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าปาก ตา หรือ จมูก

6. กินอาหารที่ปรุงสุกทันที และเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

7. เก็บอาหารให้มิดชิด ไม่ให้หนูมากินแล้วฉี่ทิ้งไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว ไม่ควรเก็บอาหารบริเวณที่ใช้นอน

8. ห้ามกินน้ำตามแหล่งธรรมชาติในช่วงน้ำท่วม แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ต้องกรองน้ำและต้มน้ำให้ร้อนจัดก่อน

9. ผักต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรกินผักดิบแต่ควรต้มหรือผัดให้สุกก่อนกิน

10. ผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และควรปอกเปลือก

11. ระวังน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เพราะเชื้อฉี่หนูมีชีวิตอยู่ได้ในน้ำแข็ง

12. ไม่ถ่ายอุจจาระหรือทิ้งขยะลงน้ำ ควรรวบรวมใส่ถุงพลาสติกแล้ว มัดปากถุงให้แน่ ระวังถุงรั่ว

13. หาภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อรวบรวมถุงขยะ ถ้าไม่สามารถหาภาชนะมาใส่ได้ให้วางรวมในที่ที่สุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุ้ยให้ถุงขยะแตก และไกลจากบริเวณน้ำท่วมถึง

14. พยายามลดปริมาณขยะเท่าที่ทำได้

15. พยายามติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้นำขยะไปทำลายให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้