ชื่อกิจกรรม ชมรม ผอ.รพ.สต.จัดประชุม การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

รายละเอียดกิจกรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้วยยอด มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยการลงไปในพื้นที่ รพ.สต.ตามกลุ่มโซนต่างๆ ๕ กลุ่มโซน และได้ติดตามการดําเนินงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2019-04-02 12:59:32