ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด ประจำปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม เมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายวิชญุตม์ ทองแป้น รักษาราชการแทน นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานเปิดการอบรม อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2019-11-25 11:05:18