ชื่อกิจกรรม โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเล็กอายุ 1-12 ปี

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 14 พ.ย. 2562 เครือข่ายสุขภาพอำภอหัวยยอด ได้ดำเนินการ "โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเล็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย" ณ โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2019-11-15 11:45:04