สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

ค่านิยม MOPH

	
New York

วิสัยทัศน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยยอด

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยยอด มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพบริการ เป็นต้นแบบการผสมผสานงานบริการการแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในปี 2560

พันธกิจ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยยอด

1.จัดระบบบริการเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและรักษาพยาบาล ให้มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่องของกิจกรรมด้านสุขภาพในลักษณะองค์รวม ผสมผสานการดูแลโดยการแพทย์แผนไทย มีระบบให้คำปรึกษาและส่งต่อ
2.ส่งเสริมความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคประชาชน ในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน(DHS)