สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

Cinque Terre


นายอุดม ใส้เพี้ย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(พิเศษ)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

Cinque Terre

นายวิชัย คุ้นเคย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

Cinque Terre

นายวิชิต ล่วนเส้ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

Cinque Terre

นางสาวนิภา ศรีขํา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Cinque Terre

นางจารุมน ลัคนาวิวัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Cinque Terre

นายเกษมศักษ์ ตั้งคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

Cinque Terre

นางสาวสาลินี หยงสตาร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Cinque Terre

นางสาวปวีณอร ศรีจันทร์ทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Cinque Terre

นางสาวโสรญา ทับเที่ยง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Cinque Terre

นางสาวนิตยา เจือกโว้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Cinque Terre

นางสาวปุณยนุช เผือกชาย

นักวิชาการสาธารณสุข

Cinque Terre

นายธีระยุทธ์ แซ่ฮ่อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Cinque Terre

นางสาวนันทิมา สุขสนาน

นักวิชาการสาธารณสุข

Cinque Terre

นางสาวนิญาวรรณ ไชยคง

เจ้าหน้าที่ธรุการ